Tinença d’animals de companyia

Recordem un cop més que els propietaris d’animals de companyia tenen l’obligació de complir l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals.
Tot seguit transcrivim alguns dels articles de l’ordenança:

Article 35è. Mesures per garantir la tranquil·litat dels veïns

1. Els  posseïdors  d’animals  estan  obligats  a  adoptar  les  mesures  necessàries  per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui  alterada  pel comportament i les molèsties derivades del seu manteniment i allotjament, tant de dia com de nit.

2. Es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, terrats, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits i/o cants destorbin reiteradament el descans dels veïns.

Article 39è. Conducció dels animals

1. En les vies i/o espais públics, tot incloent també les parts comunes dels immobles col·lectius i els llocs i espais d’ús públic en general, els animals han d’anar acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l’animal, proveïts de corretja o cadena i collar o qualsevol altre mètode de subjecció que no provoqui dany físic ni lesions a l’animal, adient a l’espècie i raça i amb la identificació pròpia de l’animal que permeti la identificació del propietari; excepte en aquells indrets especialment condicionats per deixar els gossos lliures, determinats per l’autoritat municipal.

Article 42è. Recollida de les dejeccions

1. Els propietaris o conductors d’animals han d’adoptar mesures perquè no embrutin amb els excrements les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà a excepció de l’específic per a aquesta finalitat.

2. Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a recollir les deposicions immediatament, de forma higiènicament acceptable i netejar, si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari urbà que hagués resultat afectat.

3. Els excrements recollits s’han de dipositar en els contenidors de rebuig i papereres, utilitzant bosses o d’altres embolcalls.

L’incompliment de l’ordenança pot comportar la sanció o fins i tot el comís de l’animal.

L’ordenança íntegre es troba disponible a la web municipal a l’apartat: Ajuntament → Normativa.

cuidar-animals